Szukane słowo

artykuł obraz

maNga

Narodowy Radykalizm

Polska i cały świat stoi na skraju przepaści. Zgnilizna wszechobecnego ateistycznego materializmu i liberalizmu zasłoniła pleśnią oczy milionów. Kona moralności i etyka, tak ważna w życiu każdego z nas. Człowiek zapomina o Bogu, Narodzie i Honorze. Na horyzoncie pojawia się jednak błysk nadziei. Wyciągnięta z otchłani historii, otrzepana z kurzów przez nowe pokolenia. Myśl Narodowego Radykalizmu! Myśl ta jest wyrazem dążeń do wiary, prawdy, poszanowania jednostki, miłości do Narodu. Narodowy Radykalizm wyrywa, za pomocą wstrząsu, świat z barbarzyńskiej podstawy. Narodowi Radykałowie mają ciągłe kłopoty w prowadzeniu dialogu z przedstawicielami innych obozów myślowych. Po części przyczyną tej sytuacji jest obraz wytworzony w oczach opinii przedstawiający Narodowy Radykalizm jako zwykłe połączenie faszyzmu, nazizmu i antysemityzmu. Na szczęście część młodych ludzi na własną rękę poznaje prawdę. Choć żyjąc w czasach obecnych często jest to utrudnione. Powszechne informacje jakie można zdobyć o Narodowym Radykalizmie jest ta, że to polska odmiana faszyzmu. To oczywiście wierutna bzdura. Kiedy jednak uświadomisz sobie, że jesteś Narodowym Radykałem wszystko się zmieni. Na wiele spraw patrzyć będziesz zupełnie inaczej, inaczej zaczniesz postrzegać cały dzisiejszy świat. Aby zdać sprawę czym jest Narodowy Radykalizm najpierw trzeba sobie uświadomić czym jest sam człowiek. Najogólniej rzecz ujmując człowiek składa się z Materii i Ducha. I taka odpowiedź wystarczy. Duch jest dla Narodowych Radykałów na pierwszym miejscu. Narodowi Radykałowie opierają się na fakcie istnienia praw bezwzględnych. Wierząc, że życie człowieka ma dwa cele. Pierwszy to cel ostateczny. Jest on nadprzyrodzony. Życiowe działania muszą być skierowane do osiągnięcia szczęścia w bezwzględnej, najwyższej wartości jaką jest Bóg. Którego stosunek do nas ujmuje i tłumaczy religia katolicka. Celem nadprzyrodzonym jest zbliżanie się do Boga. Można go rozwinąć tylko przy pracy nad rozwojem swojej wartości duchowej. Najwyższy poziom rozwoju duchowego zdobywa się przez pracę dla Narodu, która rozwija szlachetne, bezosobiste wartości charakteru i zmusza umysł do osiągnięcia najwyższego poziomu. Dążność do tego celu związała bezpośrednio i uzależniła wartość duchową człowieka od stanu środowiska naturalnego, w którym się urodził, wychował i żyje. Ten tysiącletni związek jednostki z Narodem nakazuje każdemu człowiekowi pojmowanie pracy dla Narodu, jako warunku osiągnięcia pełnego rozwoju własnych wartości duchowych, rozwoju przybliżającego człowieka do jego celu ostatecznego którym jest Bóg. Prawdziwe szczęście człowieka nie polega tylko na spełnieniu jego potrzeb materialnych, jak twierdzą materialiści. Tylko spełnienie dwóch wyżej wymienionych celów daje poczucie wewnętrzne prawdziwego szczęścia, którego przejawem jest rozbudowanie własnych wartości. Budowanie wielkiego Narodu musi przebiegać wysiłkiem charakteru i umysłu. Ten sam wysiłek duchowy wnosi wartość jednostki na najwyższy osiągalny poziom, uświadamia jej sens istnienia, daje poczucie prawdziwego szczęścia. Tym co powinno wpajać te wartości człowiekowi od jego najmłodszych lat jest rodzina. Rodzina jest podstawą. Zdrowa rodzina to zdrowy Naród, podstawa odrodzenia moralnego. Stąd też należy zwalczać wszelkiego rodzaju patologie uradzające w ten narodowy korzeń. Narkomania, pedofilia, alkoholizm, homoseksualizm, rozwody, aborcja, feminizm.... wszystko to jak szkodnik wgryza się w zdrowy korzeń Narodu. Dziurawi go, kaleczy. Pokiereszowany nie jest w stanie wypuścić silnego pnia. Młody człowiek wychowany w rodzinie wolnej od ciężaru społecznej patologii stanowi doskonały materiał na budowniczego wielkości Narodu. Pamiętajmy jednak, że nie do końca uda się zwalczyć takie patologie jak przemoc w rodzinie. Dlatego ważną rolę w budowie podstaw wielkości Narodu ma szkoła. Jej celem jest przygotować młodego człowieka do życia, do pracy dla Narodu. Wpajać im zasady sprawiedliwości, przywiązania do Narodu oraz wierności Ojczyzny. Ostatecznym etapem przygotowania Duchowego młodego człowieka jest jego służba w armii. Uczy ona dyscypliny i dumy. Armia jest zbrojną pięścią Narodu. Powszechna i obowiązkowa służba w armii jest największym zaszczytem dla człowieka który pragnie pojąć idee Narodowego Radykalizmu. Wszystkie te instytucje począwszy od rodziny, poprzez szkołę a na armii skończywszy powinny wpływać na umysły młodych ludzi. Wpajać im ducha Narodowego Radykalizmu – życia i śmierci dla Narodu. Uznanie przez Narodowych Radykałów twierdzenia, że w życiem człowieka kierują dwa Duchowe cele - ostateczny i nadprzyrodzony, chrześcijański nacjonalizm oraz dbałość o swobodę człowieka odróżnia ich od ateistycznych i brutalnych komunistów czy nazistów. Poznaliśmy już prawdy bezwzględne jakie uznają Narodowi Radykałowie. Kolejnym ważnym postulatem Narodowego Radykalizmu jest idea narodowa. Naród najprościej można określić jako związek emocjonalno – moralny oraz duchowy grupy ludzi. Jak twierdził Wasiutyński: Naród jest wspólnotą duchową żyje tylko w ludziach, nie poza ludźmi. Sensem istnienie Narodu jest odrębność psychiczna jego członków, im tylko właściwy typ życia duchowego. Każdy naród jest potrzebny w planie świata i obowiązkiem człowieka jest żyć życiem Narodu i pracować dla jego dobra. Podstawą Narodu, według Narodowego Radykalizmu, jest historyczna więź między całymi pokoleniami grupy ludzi. Ważnym elementem Narodu jest również wspólne terytorium na którym dana grupa egzystuje, cechy fizyczne (biologiczne), język jakim się posługuje, wiara jaką wyznaje, wartości moralne i intelektualne, kultura jaką praktykuje a także centralny nerw prawno-polityczny. Błędnym i nawet zbrodniczym twierdzeniem jest iż Naród wyrósł na podstawach etnograficznych, plemiennych bądź rasowych. Bardzo błędny i fałszywy jest etatystyczny pogląd faszystów mówiący o, że to państwo jest źródłem i genezą Narodu. Nic bardziej mylnego: to nie państwo stworzyło Naród, a Naród stworzył państwo. Jest jednak na świecie grupa osób pragnąca zniszczyć to o czym do tej pory powiedzieliśmy. Są to komuniści. Jako międzynarodowa myśl, komunizm zakłada zjednoczenie się klasy robotniczej na całym świecie dla własnych celów politycznych i ekonomicznych. Oznacza to tylko jedno: podział narodu na klasy, wyniszczenie rodziny, obalenie religii. Narodowy Radykalizm stoi w pierwszym szeregu frontu walki z czerwoną zbrodnią. Komunizm uznając walkę klas za motor dziejów stawia po przeciwnych stronach barykady biednych i bogatych, pracowników i pracodawców wprowadza chaos w Narodzi i burzy jego jedność. Niczym jad zatruwa zdrowy pień Narodu wrzuca w otchłań dorobek wiekowy Narodu i jego kulturę zmienia jednostkę w zwyczajnego zjadacza chleba nie mającego żadnych wyższych celów w życiu. Narodowi Radykałowie pragną zjednania klas aby wszyscy w Narodzie byli równi, jednak dokonują tego w sposób łagodny i bez wstrząsowy. Znoszenie różnic klasowych będzie przebiegać w sposób ewolucyjny. Poza tym to od samego człowieka zależy czy swą pracą i poświęceniem dla Narodu zmieni własny poziom egzystencji. Istotnym czynnikiem idei narodowej Narodowego Radykalizmu jest opozycja wobec Narodowego Socjalizmu. Narodowy Socjalizm jest myślą narodową mającą swe korzenie w pseudonaukowych rasistowskich mrzonkach o „rasie panów” i pogańskiej wierze. Narodowy Radykalizm odrzuca XIX-wieczny nacjonalizm który jest pełen materialistycznych bzdur i egoizmu. Mówiąc o „egoizmie narodowym” nie można poruszyć kwestii mniejszości narodowych. W niemalże w każdym kraju istnieje mniejsza bądź większa grupa przybyszów z innych krajów, członków innego Narodu. Stosunek Narodowych Radykałów do mniejszości jest następujący – zagrażają one jedności Narodu. Przybywają oni z obcych krajów najczęściej w poszukiwaniu zarobków. Swą obecnością zabierają miejsca pracy, niekiedy propagują swoje ideały i poglądy. Z czasem gdy przybywa ich coraz więcej tworzą swoje getta. Są one źródłem chorób społecznych i przestępczości. Niektórzy są nawet na tyle pszczeli iż domagają się lepszego traktowania, własnych praw a może nawet autonomii! Przykładem może być Francja ostatnimi czasy. Nie dość, ze przybywają do naszego kraju niechciani to jeszcze mają czelność żądać czegokolwiek od nas. Problem imigrantów rozwiązać nie należy na drodze fizycznej jak zakłada Narodowy Socjalizm. Narodowy Radykalizm głosi inny sposób „walki”. Imigrantom powinno się postawić warunek kilku dni na dobrowolne opuszczenie kraju, w przeciwnym razie dojdzie do tego siłą. I sprawa będzie rozwiązana. Oni będą ale ich nie będzie u nas. Wystarczy tylko wywieść ich poza granice bez konieczności mordowania ich tysiącami. Jest jeszcze jedna strona tego medalu. A mianowicie do kraju, dla przykładu podajmy Polskę, przybywają imigranci z Ukrainy lub Białorusi. Polacy, Ukraińcy, Białorusini i jeszcze kilka narodowości są ze sobą powiązanie więzami krwi słowiańskiej. Przybysze z krajów mających wspólne korzenie, niemalże identyczną tradycje, kulturę i wiarę nie mogą być uznawani za wrogów. Wracając do „egoizmu narodowego”, Narodowy Radykalizm nie uważa jednego Narodu za gorszy od drugiego. Prawdą jednak jest, ze tylko ten Naród może nazywać się wielkim, który posiada świadomość swej roli w świecie, a wysiłki wszystkich jego członków zmierzają do wspólnych celów nie przez nakaz mechaniczny, lecz przez wewnętrzne przekonanie, świadomość i wolę. Tą świadomość posiada niewiele narodów. W budowaniu tej świadomości główną rolę odgrywają trzy instytucje o jakich wczesnej mówiliśmy. Narodowi Radykałowie uważają iż każdy Naród ma własną misję dziejową, jakiej żaden inny Naród nie może spełnić. Zjawiskiem, które zmienia oblicze cywilizowanego świata, jest wystąpienie świadomych Narodów, jako najwyższych związków społecznych. Przyszłość dziejów świata zależy od tego czy Narody pójdą drogą prawd bezwzględnych jakie wyznają Narodowi Radykałowie czy też będą błąkać się na manowcach przemijających doktryn. Dziś myśli Narodów europejskich gubią się w sprzecznościach. Jeszcze jedna rzecz może wskazać czy Naród jest na dobrej drodze do swej wielkości. Narodowi Radykałowie wieżą, że o wielkości Narodu może świadczyć też suma trzech jego sfer: fizycznej (biologicznej), intelektualnej i moralnej. Średnia ich poziomów składa się na trzy jakości, a więc jakość fizyczną (biologiczną), jakość intelektualną i jakość moralną. Jeśli dobrze są rozwijane Naród ma wielkie perspektywy. Jakość fizyczna (biologiczna) Narodu określa wszystkie cechy, które odnoszą się do liczebności i zdrowia fizycznego ludzi na Naród składających się. Na jakość biologiczną mają wpływ takie czynniki jak. Warunki naturalne (ekologia), warunki w jakich pracuje, a nawet ile ma wolnego czasu, czy dobrze się odżywia, czy masowa kultura fizyczna jest w nim dobrze rozwinięta, czy wreszcie nie gnębią go nałogi. Jakość intelektualne Narodu to nie tylko jakość obejmująca jednostki na Naród się składające. Swym znaczeniem pojęciowym obejmuje ona całą kulturę narodową z jej tradycją i dorobkiem historycznym, naukę i technikę, rozrywkę, ale także instytucje zajmujące się pracą intelektualną wszelkiego rodzaju i instytucji tych dzieje oraz ogólnie całą historię Narodu. Jakość moralna to jakość odnosząca się zarówno do poszczególnych osób na Naród się składających, jak i do Narodu jako całości. Jakość ta wprowadzając ład moralny w Zycie indywidualne jednostki z życie społeczne Narodu, porządkując w Narodzie stosunki międzyludzkie dynamizuje go i jednoczy. Do jakości tej więc należą wszystkie czynniki oddziaływujące na psychikę pojedynczych jednostek w odniesieniu do ich życia indywidualnego i zbiorowego. Skupmy się teraz na kwestiach ustrojowych i gospodarczych. Narodowy Radykalizm dąży do wprowadzenia Trzeciej Pozycji w gospodarce. Obecnie istnieje przymus wyboru między kapitalizmem a komunistycznym centralnym planowaniem. Trzeciopozycjonizm Narodowego Radykalizmu ujawnia się w dążeniu do ustanowienia opiekuńczego systemu pomocy socjalnej. Narodowy Radykalizm stara się zapewnić każdemu człowiekowi prawa do swobodnej pracy i wartościowego wynagrodzenia. Ponieważ dla Narodowych Radykałów podstawą wielkości Narodu jest rodzina musi powstać system zapewniający rodzinie mieszkanie i chleb. W Narodowym Radykalizmie wielce promowanie jest posiadanie dużej ilości dzieci. Aby Naród mógł budować swą wielkość musi mieć szeroki dostęp do dobrodziejstw kulturowych. W dziedzinie gospodarki narodowej trzeciopozycjonizm Narodowego Radykalizmu objawia się w planach wywłaszczenia i unarodowienia wielkich zagranicznych molochów korporacyjnych. Zapewni to stabilność i bezpieczeństwo gospodarcze Narodu a także umożliwi swobodny i „bezstresowy” rozwój rodzimych przedsiębiorstw. Zniesie to brutalną rywalizację i gardzenie człowiekiem jak ma ta miejsce w kapitalizmie. Unarodowieniu ulegną też wszelkie dobra dane nam przez matkę Ziemię. Narodowy Radykalizm poświęca wiele uwagi aspektom prawnym i politycznym. Narodowi Radykałowie pragną powołania państwa narodowego. W państwie takim obywatelami mogą być tylko przedstawiciele Narodu który to państwo stworzył. Wszyscy inni mogą być jedynie jego poddanymi. Tylko w ten sposób unikniemy przeciwstawienia państwa Narodowi. Państwo jest organizacją polityczną Narodu. Cele państwa nie mogą być sprzeczne z celami Narodu. (Sas-Wisłocki) Dla Narodowych Radykałów państwo jest niczym innym jak narzędziem w rękach Narodu. Powinno ono posiadać silną władzę wykonawczą. Natomiast aparat administracyjny i jego rola polityczna skupić powinny się na dbaniu o bezpieczne egzystowanie Narodu. Władza w postaci rządu powinna stać na straży ładu i porządku oraz troszczyć się o sprawy gospodarcze. Narodowy Radykalizm odcina się od totalitarnych idei wodzostwa oraz demoliberalnych koncepcji „całkowitej” wolności każdego człowieka. Systemy te pragną jedynie kontroli nad jednostka i jej posłuszeństwa zapominając o obowiązkach wobec Narodu. Narodowi Radykałowie władzę zwierzchnią powierzają powszechnej i dobrowolnej opierającej się na hierarchii Organizacji Politycznej Narodu. OPN będzie kierowana przez wieloosobową elitę w postaci Senatu podejmującego każdą z decyzji jedynie poprzez głosowanie. OPN powinno być wyznacznikiem polityki narodowej. Nie będzie to jednak wybierany parlament. Stanowisko zajmowane w OPN będzie zależało od stopnia poświęcenia i pracy dla Narodu. Aby władza nie była nadużyta i wykorzystana do niecnych celów, i wprowadzenia dyktatury, Narodowi Radykałowie zapewniają pełną i nieskrępowaną niezawisłość sądów. Narodowi Radykałowie uznają partie polityczne za narzędzie przegniłego i spróchniałego ustroju parlamentarno – demokratycznego, przeżarte duchem taniego kompromisu. Wprowadzają one chaos moralny i polityczny do życia Narodu. Wszelkie organizacje oparte na zasadzie tajnych rządów są najgroźniejsze. Trzonem ich są tajne sztaby, uzależnione od międzynarodówki masońsko – żydowskiej. Organizacje typu niemieckiego Kręgu czy amerykańskiej Komisji Trójstronnej bądź tajemniczych Zakonu Trupiej Czaszki i Illininati tworzą system zorganizowanego kłamstwa politycznego, dążą do zamknięcia Narodów w ryzach i niewolniczej pracy przeciętnego człowieka na rzecz ich portfeli. Narodowy Radykalizm tępi wszelkimi dostępnymi metodami tajne organizacje. Często zarzuca się Narodowemu Radykalizmowi, że jest zbyt radykalny, że ma agresywne zapędy, że szerzy nienawiść rasową. Prawda jest zupełnie inna. Narodowi Radykałowie są świadomi jedynie istnienia wielu ras ludzkich, kultur i Narodów. Wielu współczesnych ludzi pragnie zburzyć to wszystko tworząc jeden bezmyślny tępy „naród”. Narodowy Radykalizm odrzuca tą koncepcję „zjednoczonego świata”, kultywuje jedynie odrębność i separatyzm każdego Narodu. Tylko przez uszanowanie swojej odrębności można zrozumieć szacunek dla innych, którzy być może są inni ale kochają swój Naród tak jak my swój. Narodowy Radykalizm popiera trzeciopozycyjną ideę współpracy Narodów opartej na wzajemnym zaufaniu. Ponieważ tylko taką drogą można doprowadzić do ogólnoświatowej Rewolucji Narodowej. Mieszko „lueyibtd” Peliński W artykule wykorzystano fragmenty: Deklaracja Ruchu Narodowo-Radykalnego „Ideologia i program ONR” autorstwa „ONR” „Trzy jakości Narodu” autorstwa Bogdana Byrzykowskiego

maNga